ОКТОМВРИЙСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

 

На 27 октомври 2022г. от 10.00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, ще се проведе поредното заседание на ОбС Стралджа със следният проект за Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по БФ, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община гр.Стралджа и Председателя на Общински съвет гр.Стралджа за периода 01.07.2022г. до 30.09.2022г.
  2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
  3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно предоставяне изпълнението на услуга и качество на „оператор“ (доставчик) по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
  4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 2510 / 16.09.2022 год. от Янка Бончева Динева и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
  5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно заявление с Вх.№ ТСУИЕ –2029 / 26.09.2022 год. от Елена Колева Йорданова, като управител на „МУРРА 2002“ООД и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа.
  6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно oпределяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.
  7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно предоставяне на общинските имоти – полските пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2022-2023г.
  8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно предоставяне на безвъзмездно управление на имот-частна общинска собственост- Сграда с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04 e-mail:obshtina@straldzha.bg идентификатор 69660.501.4546.1 по КК и КР на гр.Стралджа за нуждите и дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Стралджа.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани