СЕПТЕМВРИЙСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

   Председателят на ОбС Стралджа инж. Иван Митев  покани съветниците на  38-то заседание, което ще се проведе на   29.09.2022 г. от 10.00 ч., в залата на „Пенсионерски клуб“ –  Стралджа, със следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022г. и
компенсаторни промени между обекти.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен
следексплоатационен мониторинг на закритото депо за неопасни отпадъци на Община
Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа за 2023г., валидни за територията на община
Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 15/1035 кв.м. ид.части от застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ XІ-234, кв.12, целия с площ от 1035 кв.м. по плана на Зимница.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот-частна общинска собственост на собственика на законно построенa сградa върху имота.