ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА

   Председателят на ОбС Стралджа инж. Иван Митев свиква извънредно заседание на ОбС Стралджа на 1 септември от 10,00ч. в залата на пенсионерски клуб при следния дневен ред:

  1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините.
  2. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно определяне размер на основна месечна заплата на Кмет на Община гр. Стралджа.
  3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в Община Стралджа.
  4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно продажба на имот-частна общинска собственост – Незастроен ПИ с идентификатор 69660.501.62, с площ 244 кв.м. по КК и КР на гр.Стралджа, обл.Ямбол, чрез публичен търг с явно наддаване.
  5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно учредяване право на ползване върху част от общински поземлен имот във връзка с осъществяване на добив на подземни богатства-строителни материали и мраморизирани варовици от действащата кариера в полза на концесионера „Инертни материали –Ямбол АД