ЮЛСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

    На 28 юли 2022г. от 10,00ч. ще се проведе 36-то заседание на ОбС Стралджа. Според дневния ред в началото на сесията кметът Атанас Киров ще внесе информация за изпълнението на бюджета , сметките за средства от ЕС за полугодието на 2022г. , след което се очаква решение за актуализацията на бюджета  за 2022г. местни дейности и компенсирани промени  в държавните дейности. Г-н Киров ще внесе предложение относно формиране  на паралелки в общинските училища – СУ“П.Яворов“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница и ОУ „Хр.Ботев Войника с по-малък брой ученици от минималния  норматив за учебната 2022-2023г. Председателят на ОбС инж. Иван Митев  ще представи отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от януари до юни 2022г. Останалите докладни записки са  относно продажба на имоти – частна общинска собственост, продаване на искане за безвъзмездно  прехвърляне на собственост върху имоти  – частна държавна собственост до Министъра на земеделието във връзка  с изграждане на общински обект от първостепенно значение „ За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ в района на х.“Люляк. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите  за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи  по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви трансфер за финансиране  на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища,  на улична мрежа и на сгради , публична общинска собственост в Община Стралджа.