НАСРОЧЕНО Е 35-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

      На 30 юни от 14,00ч. в заседателна зала на ОбС “Велчо Тончев Димитров“ в Стралджа ще се проведе 35-то заседание на ОбС. Според поканата на председателя инж.Иван Митев  в началото съветниците ще приемат Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.,Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС за 2021г., Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г. на Община Стралджа. Кметът Атанас Киров ще внесе докладна записка  относно компенсирани промени  в частта за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи от една дейност в друга, без да изменя общия размер  на разходите. На вниманието  на съветниците ще бъдат  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г. както и Програма  за намаляване на риска от бедствия на общината за периода 2021-2025г. Очаква се промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги. В края на дневния ред  г-н Киров ще внесе докладна записка  за учредяване право на ползване  върху част от общински поземлен имот  за изграждане на открит склад  за варовикови фракции в полза на концесионера „ Варовик комерс“ ЕООД и докладна записка относно издаване на разрешително  за ползване на воден обект- язовири и микроязовири – публична общинска собственост.