Мартенско заседание на ОбС Стралджа

 

     32-то заседание на ОбС Стралджа е насрочено за 31 март 2022г. от 10,00ч. в заседателна зала „Велчо Тончев Димитров“. В дневния ред, оповестен от инж.Иван Митев, председател на ОбС, фигурират 12 точки. На вниманието на съветниците ще бъдат Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на общината и за наблюдение и контрол  на въздействието върху околната среда  в резултат прилагане на ОУП за 2021г., Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от нея – Общинска програма за управление на отпадъците през 2021г., Годишен доклад за 2021г. за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027г., Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021г. Предстои обсъждане проект за изменение  на Наредба №2 за реда за придобиване на право  на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи одобряване на инвестиция  за 2022г. направена от ВиК ЕООД Ямбол. Той е вносител и на докладна записка за удостояване на Славка Митева Калчева със званието „Почетен гражданин на Стралджа“. Очаква се съветниците да приемат и Отчет по изпълнение на дейностите  от Общинската програма за закрила на детето за 2021г. и Общинска програма за закрила на детето за 2022г.