В ОбС Стралджа

УТВЪРЖДАВАТ ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

Кметът на общината Атанас Киров ще направи предложение за утвърждаване процедура по избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия София – Стралджа. Г-н Киров ще запознае съветниците и с годишния си отчет по изпълнение на „Програма за управление на Община Стралджа за мандат 2019-2023г.“ за 2021г.

На заседанието, което инж.Иван Митев, председател на ОбС, планира за 24 февруари, ще бъде обсъден и проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Част от дневния ред е и отчета за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от м.юли 2021г. до м.декември 2021г. вкл. , който ще внесе инж.Иван Митев, председател на ОбС.