Заседание на ОбС

ПОСЛЕДНО ЗА МАНДАТА
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, свиквам 51-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 28.09.2023г.
от 10:00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, със следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
Определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще бъдат
финансирани на основание разпоредбите на Наредба №23 за отпускане на стипендии на
студенти от община Стралджа.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
Предложение за сключване на Договор за разпределение на ползването на съсобствени
имоти- ПИ с идентификатор 11661.30.101 и ПИ с идентификатор 11661.30.213 по КК и КР
на с.Воденичане, общ.Стралджа, обл.Ямбол във връзка с Проект на ПУП-ПП за обект:
„Пътен възел „Воденичане при км 298+600 на АМ „Тракия“ в землището на с.Воденичне,
общ.Стралджа, обл.Ямбол.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Стралджа 2023 – 2026г.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/
Председател на ОбС- Стралджа