Проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” – Компонент 3


Дата на публикуване: [ 9.09.2020г.]

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

Приложения:
Заявление-к3.docx
ОБЯВА-К3-2.docx


Дата на публикуване: [ 10.08.2020г.]

По проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 има назначени 9 работника в област „Социални дейности”.

Към настоящия момент по проекта има включени 99 потребители от община Стралджа и 25 от община Болярово.

В рамките на дейността се предоставят почасови мобилни социални услуги, изразяващи в следното:

1. доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);

2. заплащане на битови сметки;

3. заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Мобилния екип по Компонент 3 от работниците в областта на „Социални дейности”, в зависимост от спецификата и неотложността на заявката реагира своевременно на всички обаждания и заявки.


Стартира прием на документи по следните длъжности:

Приложения:
Декларация-К3.docx
Заявление-к3.docx
ОБЯВА.docx


Дата на публикуване: [ 14.05.2020г.]

 

 

 

Община Стралджа реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На 21.04.2020г. е подписано Допълнително споразумение №01 към Договор № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”

Разходите по Компонент 3 са допустими от 16.03.2020г.

На 14. 05.2020г. са получени заявените информационни материали и същите ще бъдат разпространени на територията на цялата община, с цел по- голяма информираност за Проекта и дейностите, които се осъществяват по него.

Осигурени са лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугата.

Обаждания се приемат на телефон 0894700383-диспечер Стефка Пенева.

 

 

Проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Дата на публикуване: [ 28.04.2020г.]

Община Стралджа сключи Допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.101-0076-C01 към договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0099-C01 за реализиране на Проект: „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 134 069.99 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Допълнителната дейност включена към действащия от 23.05.2019 г. проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” е: Осигуряване на мрежа от услуги на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Срокът за реализиране на допустимите дейности, по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 82 нуждаещи се лица /на територията на двете общини Стралджа и Болярово/ от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/ца. до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът по проекта се състои от: диспечер, който приема заявки от гражданите по телефона, шофьори –двама на брой, 9 работници в област „Социални дейности”, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост, заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.


Дата на публикуване: [ 21.04.2020г.]

Приложения:
доп. спор..docx


Дата на публикуване: [ 13.04.2020г.]

Приложения:
Назначени.docx


Дата на публикуване: [ 06.04.2020г.]

Приложения:
Декларация-К3.docx
Заявление.docx
ОБЯВА.docx


Дата на публикуване: [ 26.03.2020г.]

Приложения:
ПОТРЕБИТЕЛИ.docx


На телефон 0894 700 383 се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.