Проект „ Бъдеще за децата на община Стралджа“ Договор № BG05SFPR002-2.003-0069 C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.


Дата на публикуване:  20.09.2023г.

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ „ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа изпълнява проект с рег.№ BG05SFPR002-2.003-0069-С01 с наименование „Бъдеще за децата на Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Стартира прием на документи по следните длъжности:

Приложения:
Обява персонал.doc
Приложение№1.doc
Приложение№2.doc