Проект „Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа", финансиран по ДПБФП BGENERGY-2.001-0099-C01 / 22.12.2022г. по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,енергийна сигурност“ на ФМ на ЕИП 20140-2021г.


Дата на публикуване: [ 12.06.2023г.]