Проект „Укрепване на капацитета на Община Стралджа чрез подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги“, Договор № BG05SFPR002-2.002-0040-C01