Търгове и Конкурси

Дата: [ 10.06.2024 ] 

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед за търг .docx

Дата: [ 16.05.2024 ] 

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти-частна общинска собственост

Приложения:
Tyrg.docx

Дата: [ 10.05.2024 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост в землищата на с. Поляна, Първенец и Правдино

Приложения:
Zapoved.doc

Дата: [ 09.05.2024 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед търг.pdf

Дата: [ 01.04.2024 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

І.Да се проведе публичен явен търг за продажба на следната движима вещ – частна общинска собственост:

 – училищен автобус „ОТОЙОЛ М 50.14“ СКУЛ БУС с рег.№У 1348 АМ, с първоначална регистрация – 07.12.2006г., собственост на Община Стралджа, при начална продажна тръжна цена в размер на 4 800,00 лв. (четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС., която цена е пазарната стойност на автомобила, определена от независим лицензиран оценител. Стъпка за наддаване – 480,00 лв (четиристотин и осемдесет лева).

Приложения:
заповед за търг.pdf

Дата: [ 12.01.2024 ] 

Откривам процедура за провеждане на Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем, за срок от 10/десет/ години, на следните недвижими имоти:

Приложения:
заповед търг язовири 2024.pdf

Дата: [ 1.12.2023 ] 

Търг язовири

Приложения:
заповед търг язовири 2023.docx

Дата: [ 23.11.2023 ] 

Зaповед дворни места Джинот

Приложения:
Заповед дворни места 2023 Джинот.doc

Дата: [ 11.10.2023 ] 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 /шест/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед дворни места.pdf

Дата: [ 04.10.2023 ] 

Относно: обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved.pdf

Дата: [ 08.08.2023 ] 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 /шест/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед дв.места прекратяване процедура.pdf
Заповед дворни места 2023.pdf

Дата: [ 29.05.2023 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 19.05.2023 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 17.02.2023 ] 

Откривам процедура за провеждане Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем, за срок от 10/десет/ години, на следните недвижими имоти:

Приложения:
заповед търг язовири 2023.pdf

Дата: [ 07.02.2023 ] 

Конкурс дърводобив

Приложения:
Заповед.pdf
Условия на конкурса- документи за участие.pdf

Дата на публикуване: 27.02.2023г.
Протокол комисия.pdf

Дата на публикуване: 28.02.2023г.
Заповед класация.pdf

Дата на публикуване: 22.03.2023г.
Протокол комисия.pdf

Дата на публикуване: 23.03.2023г.
Договор.pdf

Дата: [ 18.01.2023 ] 

Конкурс дърводобив

Приложения:
Заповед.pdf
Условия на конкурса- документи за участие.pdf

Дата на публикуване: 03.02.2023г.
Заповед за прекратяване.pdf

Дата: [ 06.01.2023 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост Товарен автомобил Форд Транзит 190L

Приложения:
заповед за търг – коли – 06.01.2023г..docx

Дата: [ 22.12.2022 ] 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 /шест/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед дворни места 2022.pdf

Дата: [ 28.09.2022 ] 

Относно: обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 4.07.2022 ] 

Заповед търг за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на с.Иречеково, общ.Стралджа

Приложения:
зап.търг-Иреч-22.pdf

Дата: [ 25.05.2022 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
зап.търг-СжаМаленЧарда-22.pdf

Дата: [ 20.05.2022 ] 

Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем, за срок от 10/десет/ години

Приложения:
заповед търг язовири 2022.pdf

Дата: [ 20.05.2022 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи.

Приложения:
запов.търг-ПравПървНедАлек-22.pdf

Дата: [ 25.02.2022 ] 

Заповед публичен търг за отдаване под наем павилион с.Зимница

Приложения:
Заповед търг павилион Зимница.doc

Дата: [ 11.02.2022 ] 

Откривам процедура за провеждане Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем, за срок от 10/десет/ години, на следните недвижими имоти:

Приложения:
заповед търг язовири -Чарда и Люлин.pdf

Дата: [ 3.02.2022 ] 

Конкурс дърводобив

Приложения:
Usloviq konkurs.pdf
Zapoved – Z-84.pdf
Заявление за участие 6.docx
Проекто-договор 7.docx
Протокол оглед 8.doc
Списък от прил. документи 4.doc
Ценово предложение 9.docx
Протокол.pdf

Дата на публикуване: 23.02.2022г.
Заповед.pdf

Дата на публикуване: 14.03.2022г.
Protokol komisiq.pdf
Dogovor gori.pdf

Дата: [ 14.01.2022 ] З А П О В Е Д

Зaповед дворни места Воденичане-2022

Приложения:
Зaповед дворни места Воденичане-2022.doc

Дата: [ 14.01.2022 ] З А П О В Е Д

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за развиване на производствена дейност

Приложения:
заповед РСВ.docx

Дата: [ 10.12.2021 ] 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственос

Приложения:
zapoved tyrg V.docx

Дата: [ 19.11.2021 ] 

Търг язовир с.Поляна

Приложения:
Заповед търг 17.pdf

Дата: [ 26.10.2021 ] 

Публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед за търг – коли – 17.11.2021г..docx

Дата: [ 22.10.2021 ] 

Публичен търг с явно наддване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на Кухненски блок с площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м. от „Училищен стол“ към СУ „П.К.Яворов“ гр.Стралджа

Приложения:
заповед училищен стол.docx

Дата: [ 22.10.2021 ] 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост в с.Зимница и в с.Тамарино

Приложения:
Заповед търг.docx

Дата: [ 30.09.2021 ] 

Конкурс дърводобив

Приложения:
Usloviq_konkurs.pdf
Zap_Z_761_30_09_2021.pdf
Декларации 5.docx
Заявление за участие 6.docx
Проекто-договор 7.docx
Протокол оглед 8.doc
Списък от прил. документи 4.doc
Ценово предложение 9.docx

Дата на публикуване: 21.10.2021г.
Протокол – комисия.pdf

Дата на публикуване: 22.10.2021г.
Заповед

Дата на публикуване: 28.10.2021г.
Протокол

Дата на публикуване: 28.10.2021г.
Договор

Дата: [ 21.09.2021 ] 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Заповед за прекратяване на търг

Дата: [ 3.09.2021 ] 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация за провеждане на открит конкурс добив на дървесина 03.09.2021.pdf
Образец Ценово предложение.docx

Дата: [ 30.06.2021 ] 

Откривам процедура за провеждане на Публичен търг

Приложения:
Заповед за търг.pdf

Дата: [ 7.06.2021 ] 

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложения:
Документация.pdf
Заповед.pdf
Условия.pdf
Проект на договор.pdf
Приложение 3.pdf
Приложение 4.pdf
Приложение 5.pdf
Приложение 6.pdf
Приложение 7.pdf
Приложение 8.pdf
Приложение 9.pdf
Технологичен плане.pdf

Дата на публикуване: 01.07.2021г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 05.07.2021г.

Заповед.pdf

Дата на публикуване: 28.07.2021г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 30.07.2021г.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.pdf

Дата: [ 26.05.2021 ] 

Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Charda-2 dv. mesta.docx

Дата: [ 26.05.2021 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Приложения:
зап.търг-земед.земи.doc

Дата: [ 19.05.2021 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Приложения:
зап.търг-земед.земи.doc

Дата: [ 13.05.2021 ] 

Откривам процедура за провеждане Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имот-публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем, за срок от 10/десет/ години, на следния недвижим имот:

Приложения:
Заповед за търг.pdf

Дата: [ 28.04.2021 ] 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години, на следните недвижими имоти:

Приложения:
заповед кабинети СОУ.docx

Дата: [ 22.03.2021 ] 

Откривам процедура за провеждане Публичен търг с явно наддаване за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имот-публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем, за срок от 10/десет/ години, на следния недвижим имот:

Приложения:
заповед търг язовир Първенец.docx

Дата: [ 4.02.2021 ] 

Заповед, търг училищен автобус .

Приложения:
заповед търг.pdf

Дата: [ 18.12.2020 ] 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност:

Приложения:
Заповед магазин.doc

Дата: [ 21.10.2020 ] 

Относно:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години

Приложения:
заповед търг язовири 2020г.docx

Дата: [ 15.10.2020 ] 

Относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на дворни места с.Палаузово и с.Атолово, общ.Стралджа.

Приложения:
Зповед търг-2020.doc

Дата: [ 24.08.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед за търг – коли – 24.08.2020г..docx

Дата: [ 17.08.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Vodenichane_dv.mqsto.docx

Дата: [ 4.06.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Uchilishte_Purvenec.docx

Дата: [ 1.06.2020 ] 

Публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на с.Правдино, с.Първенец, с.Люлин, с.Палаузово общ.Стралджа.

Приложения:
зап.търг-ПравЛюлинПалауз-20.doc

Дата: [ 1.06.2020 ] 

Публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на гр.Стралджа, с.Атолово, с.Лозенец, с.Воденичане, с.Маленово, с.Зимница, с.Чарда, с.Джинот общ.Стралджа.

Приложения:
зап.търг-СжаЗимнМален-20.doc

Дата: [ 27.05.2020 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост землището на с.Войника, с.Каменец, с.Леярово, с.Поляна

Приложения:
зап.търг-ВойнПолянаКам-20.doc

Дата на качване: 26.03.2020г. 

Спирам действието на Заповед З-140/10.03.2020г., в частта за провеждането на 07.04.2020г. , публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество

Приложения:
Заповед.pdf

Дата на качване: 10.03.2020г. 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост , Лек автомобил „НИВА ШЕВРОЛЕТ” модел 212 300

Приложения:
заповед за търг – коли – НИВА ШЕВРОЛЕТ.docx

Дата на качване: 16.01.2020г. 

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с.Зимница

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата на качване: 19.12.2019г. 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед.docx

Дата на качване: 5.09.2019г. 

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложения:
Документация.pdf
Заповед.pdf
Условия.pdf
Проект на договор.pdf
приложение № 3.docx
Приложение №4.doc
приложение № 5.docx
приложение № 6.docx
приложение № 7.docx
приложение № 8- ценово предложение.docx
приложение № 9.docx
Технологични планове.pdf

Дата на публикуване: 25.09.2019г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 30.09.2019г.

Заповед.pdf

Дата на публикуване: 22.10.2019г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 23.10.2019г.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.pdf

Дата на качване: 11.07.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация за провеждане на открит конкурс добив на дървесина 11.07.19г.pdf
Образец ценово предложение.docx

Дата на публикуване: 30.07.2019г.

Протокол Изх.№ИДОС-534 от 30.07.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 31.07.2019г.

Заповед №З-536 от 31.07.2019г. 2.pdf

Дата на публикуване: 22.08.2019г.

Протокол проверка документи 22.08.2019.pdf
Договор.pdf

Дата на качване: 18.06.2019г. 

Обяви за публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
Zapoved 401.pdf
Zapoved 402.pdf
Zapoved 403.pdf

Дата на качване: 31.05.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация

Дата на публикуване: 20.06.2019г.

Заповед №З-416 от 20.06.2019г. класация гори.pdf
Протокол Изх.№ИДОС-400 от 19.06.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Заповед №З-500 от 18.07.2019г.pdf

Дата на публикуване: 19.07.2019г.

Протокол проверка документи.pdf
Договор добив на дървесина.pdf