Профил на купувача

 

➥ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 14 ЮНИ 2020г – ЦАИС ЕОП

 

➥ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
(РЕГИСТЪР СЛЕД 01.01.2015Г.)

 

➥ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
 

 19.12.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”

Приложения:

документация
доклад предварителен контрол
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ
СКИЦА ДЕПО
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-2
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-3
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-4
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-5
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-6
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-7
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-8
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-9
ПРОТОКОЛ №1
Съобщение за отваряне на ценови предложения
ПРОТОКОЛ № 2
ПРОТОКОЛ 3
РЕШЕНИЕ КЛАСАЦИЯ
ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИИ
АНЕКС №1 КЪМ ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

 10.12.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Войника, общ. Стралджа, обл. Ямбол. по обособени позиции: Позиция 1: Доставка на закуски на учениците от ПГ и от І до VIII клас ОУ „Христо Ботев“ с. Войника. Позиция 2: Доставка на храна /кетъринг/ за обедно хранене на учениците от ПИГ

Приложения:

Публична покана
Документация
Образци
ПРОТОКОЛИ
ЗАПОВЕД КЛАСАЦИЯ
ДОГОВОРИ

 10.12.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол” по обособени позиции:
Позиция 1: Доставка на закуски на учениците от ПГ и от І до ІV клас по ПМС № 308/2010 г. и на учениците от V до VІІІ клас от бюджета на училището.
Позиция 2: Доставка на храна /кетъринг/ за обедно хранене на учениците от ПИГ – целева група по проект BG051PO001-3.1.06 -ЦОУП по ОП РЧР

Приложения:

документация
ЗАПОВЕД КЛАСАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР ЗАКУСКИ
ДОГОВОР ОБЯД

 2.12.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на консултант за управление и методологична подкрепа на община Стралджа в процеса на изпълнение на проект: „Пункт за управление на животински отпадъци”, община Стралджа, област Ямбол”

Приложения:

документация
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА
ЗАПОВЕД КЛАСАЦИЯ
Договор
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
АНЕКС1
АНЕКС2
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 25.11.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТ”ПУНКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ”, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ”

Приложения:

Протокол№1
СОЪБШЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
Протокол№2
Протокол№3
Решение за избор на изпълнител
ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
документация
иНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
АНЕКС 1
АНЕКС-3
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 25.11.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Избор на изпълнител за доставка на хладилно оборудване на „Пункт за управление на животински отпадъци”, общ. Стралджа, обл. Ямбол””

Приложения:

документация
ДОКЛАД ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОМЕНЕНА
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-1
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Съобщение за отлагане на отварянето на ценови предложения
ПРОТОКОЛ№ 1
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-15.04.2015
ПРОТОКОЛ№ 2
УКАЗАНИЯ НАВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ПРОТОКОЛ№ 3
РЕШЕНИЕ КЛАСАЦИЯ
ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
иНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 25.11.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Избор на изпълнител за доставка на специализирани транспортни средства на „Пункт за управление на животински отпадъци”, общ. Стралджа, обл. Ямбол”

Приложения:

документация
ДОКЛАД ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОМЕНЕНА
Протокол 1
СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНИ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Протокол 3
Ппротокол 2
РЕШЕНИЕ НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДОГОВОР
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
информация гаранции участие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
АНЕКС-1
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 24.11.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на консултант за управление и методологична подкрепа на община Стралджа в процеса на изпълнение на проект: „Пункт за управление на животински отпадъци”, община Стралджа, област Ямбол”

Приложения:

документация
Заповед прекратяване

 24.11.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на консултант за осъществяване на строителен и авторски надзор при извършване на СМР на обект: „Пункт за управление на животински отпадъци”, общ. Стралджа, област Ямбол”Ямбол”

Приложения:

документация
Заповед за удължаване срока на Комисията
ПРОТОКОЛ
Заповед класация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Анекс към договора за авторски надзор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
Договор строителен надзор
Договор авторски надзор
ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 20.11.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Изпълнението на предмета на настоящата открита процедура включва осъществяване на обучения, както следва: “ НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ в изпълнение на дейност 3” Обучения по ключови компетентности” по проект „Надграждащо обучение – Община Стралджа“ по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд ”

Приложения:

документация
Отговор въпроси №1
Протокол 1
СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНИ
Протокол 2
Протокол 3
Решение класация
Съобщение гаранции
Договор
Съобщение гаранции1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Информация плащане
Информация плащане 1
ИНФОРМАЦИЯ ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Съобщение гаранции2

 5.9.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонт на обществени сгради в населените места на Община Стралджа”

Приложения:

документация
ПРОТОКОЛ
УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ФИРМИТЕ
ЗАПОВЕД – КЛАСАЦИЯ
ДОГОВОР-Б2
ДОГОВОР-Б1
информация плащане
информация плащане

 11.7.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Избор на изпълнител на СМР за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЗИМНИЦА – ІІ ЕТАП” , общ.СТРАЛДЖА”

Приложения:

документация
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-1
решение промяна
ДОКУМЕНТАЦИЯ-КОРЕГИРАНА
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-2
ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ-3
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1.7.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на проектант за изготвяне Технически проект на обект: „Пункт за управление на животински отпадъци”

Приложения:

документация
Информация за извършено плащане
информация за извършено плащане
информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

 19.6.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Рехабилитация улици в с.Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол“

Приложения:

документация
СЪОБЩЕНИЕ
ДОГОВОР
АНЕКС КЪМ ДОГОВОР
информация за плащане
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
АНЕКС ПРЕКРАТЯВАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 13.5.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Избор на изпълнител за проектиране и извършване на основен ремонт на пътища от общинската пътна мрежа и улица в с. Зимница, в Община Стралджа – 2014 г.”

Приложения:

документация
ПОКАНА
ИНФОРМАЦИЯ ПРИКЛЮЧЕН ДОТГОВОР

 25.4.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Провеждане на модулно обучение на 80 служители от звената , работещи в социалната сфера:
-І модул: Работа с уязвими групи граждани – деца в риск;
-ІІ модул: Работа с уязвими групи граждани – възрастни и самотно живеещи с проблеми при социалното включване
по проект «Експерт = квалифициран служител» приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 по Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд ”

Приложения:

документация

 11.4.2014  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонтни работи улична мрежа в населените места на Община Стралджа”

Приложения:

документация

 25.3.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Подобряване на съществуващата улична мрежа в селата Иречеково, Каменец и Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол”

Приложения:

документация
ИНФОРМАЦИЯ ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 24.3.2014  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Подобряване на съществуващата улична мрежа в гр. Стралджа и с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол”

Приложения:

документация
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР