Проекти


Проект „ Бъдеще за децата на община Стралджа“ Договор № BG05SFPR002-2.003-0069 C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.


Проект „Укрепване на капацитета на Община Стралджа чрез подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги“, Договор № BG05SFPR002-2.002-0040-C01


Проект „Текущ ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр.Стралджа, общ.Стралджа“


Проект: „Грижа в дома община Стралджа“, финансиран по ДПБФП № BG05SFPR002-2.001-0052-C01 от 08.12.2022 г., по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома


Проект „Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа", финансиран по ДПБФП BGENERGY-2.001-0099-C01 / 22.12.2022г. по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,енергийна сигурност“ на ФМ на ЕИП 20140-2021г.


Проект: „Модернизация на читалище „ПРОСВЕТА“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“, финансиран по ДПБФП № BGENERGY-2.002-0050-C01 от 26.07.2022г. по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.


Проект „Социални услуги в домашна среда“, Договор № BG05M9OP001-2.113-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.113 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“, чрез подхода ВОМР


Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

 

Проект: „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“ по Договора №: BGENVIRONMENT-4.003-0007-C01 от 23.11.2021г.


Проект: „Патронажна грижа + община Стралджа“ по ДБФП № BG05M9OP001-6.002-0162-C01 от 21.06.2021 г.


Проект BG05M9OP001-2.103-0083-C01 Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово, Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4


Проект- “ Инициативи за заетост “ по Договор №BG05M9OP001-1.070-0001-C01 между МТСП, община Стралджа и МИГ- Стралджа 2016г


Проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” – Компонент 3


„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА


Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности на територията на община Стралджа“ , по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по процедура BG05M9OP001-
2.072 „МИГ СТРАЛДЖА 2016г.“, мярка 2.1 „Интегрирани услуги за социално-
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,

 


 

 

Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“ по процедура BG05M9OP001-2.066, чрез подхода ВОМР


Проект ,, С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа- 2″, финансиран по ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,процедура BG05M90P001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие“


Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01,Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“,съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0099-C01,финансиран по Оперативната програма,,Развитие на човешки ресурси“2014-2020 г.,процедура BG05M90P001-2.040,,Патронажна грижа за възрастни хораи лица с увреждания“