Проекти


Проект: „Патронажна грижа + община Стралджа“ по ДБФП № BG05M9OP001-6.002-0162-C01 от 21.06.2021 г.


Проект BG05M9OP001-2.103-0083-C01 Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово, Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4


Проект- “ Инициативи за заетост “ по Договор №BG05M9OP001-1.070-0001-C01 между МТСП, община Стралджа и МИГ- Стралджа 2016г


Проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” – Компонент 3


„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА


Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности на територията на община Стралджа“ , по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по процедура BG05M9OP001-
2.072 „МИГ СТРАЛДЖА 2016г.“, мярка 2.1 „Интегрирани услуги за социално-
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,

 


 

 

Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“ по процедура BG05M9OP001-2.066, чрез подхода ВОМР


Проект ,, С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа- 2″, финансиран по ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,процедура BG05M90P001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие“


Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01,Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“,съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0099-C01,финансиран по Оперативната програма,,Развитие на човешки ресурси“2014-2020 г.,процедура BG05M90P001-2.040,,Патронажна грижа за възрастни хораи лица с увреждания“