Общински правилници

Документ

Дата

Изтегли документа

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 11.12.2020г.

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни финансови помощи на жителина Община Стралджа

13.11.2020г.

Правилник за дейността На общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство по отношение на предоставеното му общинско имущество.

20.02.2018г.

Правилник за организацията и дейноста на ОС
Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на ОбС неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация на община Стралджа, отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.

10.03.2020г.

Правилник – помощи
Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Стралджа.

20.09.2018г.

ПРАВИЛИНИК 09.10.2018г.-Войника
Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „ИНДЖОВИ ИЗВОРИ”, С.ВОЙНИКА

18.12.2018г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ХИЖА „ЛЮЛЯК“-14.11.2018г

18.12.2018г.