Нормативни актове на ОбС

 Документ

Дата

Изтегли документа

Отчет на ОбС м.януари 2021г.-м.юни 2021г.

 17.08.2021г.

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г.

 9.03.2021г.

Отчет на ОбС м. юли 2020г.- м. декември 2020г.

 12.02.2021г.

Приемане план за действие на общинските концесии на територията на община Стралджа, за периода 2021-2027г.

 3.11.2020г.

Решение на Обс за приемане на отчет по програма за ЕЕ за 2019 г.

 17.03.2020г.

Отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014 – 2020 г. на Община Стралджа – към 31.12.2019 г.

 17.03.2020г.

Решение на Обс за приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Стралджа 2020-2030г.

 16.03.2020г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2030 Г.

 16.03.2020г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2020 – 2023 г.

 5.03.2020г.

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.

 5.03.2020г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – към 31.12. 2019г. 

 18.02.2020г.

Краткосрочна Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Стралджа за периода 2019 -2022 г. 

 6.01.2020г.

Решение на Обс за приемане на отчет по програма за ЕЕ за 2018г.

3.12.2019г.

Отчет за изпълнение на Програма за енергийна ефективност 2014-2020г. – към 31.12.2018г.

3.12.2019г.

Отчет за състоянието на ОС 2018

14.05.2019г.

KK 2019.docx

19.02.2019г.

Год. програма 2019.doc

19.02.2019г.

отчет 07-12.2018 г..doc

19.02.2019г.

ОТЧЕТ 2019.doc

19.02.2019г.

Програма 2019.docx

19.02.2019г.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОС 2017г.

23.05.2018г.

П Л А Н на ОбС 2018 г.

16.02.2018г.

Отчет на Председателя на ОбС за дейността на ОбС-м.08-м12.2017

16.02.2018г.

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018

12.11.2018г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАСТРАЛДЖА 2018 ГОДИНА

16.02.2018г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

16.02.2018г.

Културен календар за 2018година

16.02.2018г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2016 г до 31.12.2016 г.

14.1.2018 г.

Отчет на Председателя на ОбС за дейността на ОбС , неговите комисии и изпълнение на решенията за периода м. ноември 2015 – м.юни 2016 г.

6.10.2017 г.

Отчет на Председателя на ОбС за дейността на ОбС , неговите комисии и изпълнение на решенията за периода м.януари 2017 – м.юли 2017 г.

6.10.2017 г.

Отчет на Председателя на ОбС за дейността на ОбС , неговите комисии и изпълнение на решенията за периода м. юли 2016 – м.декември 2016 г.

6.10.2017 г.

Отчет по чл. 66 ‘а’ от Закона за общинската собственост

14.10.2016 г.

Съдебно решение 97/14.9.2016r.

14.10.2016 г.

Планирани социални услуги в община Стралджа през периода 2016–2020г.

7.9.2016 г.

Общинска стратегия за социални услуги за периода 2016–2020г.

7.9.2016 г.

НАРЕДБА № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа

7.9.2016 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019г.

7.9.2016 г.

План за заседанията на Общински съвет – Стралджа за 2016г.

7.9.2016 г.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общински план за развитие на община Стралджа за периода 2014-2020г.

7.9.2016 г.

Общинска програма за опазване на околната среда 2014 – 2020г.

7.9.2016 г.

Годишeн общински план за младежта – 2016г.

7.9.2016 г.

Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г.

7.9.2016 г.

Програма за управление на отпадъците на община Стралджа за периода 2014-2020г.

7.9.2016 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

7.9.2016 г.

Отчет по изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015г.

7.9.2016 г.

Отчет по изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2014г.

7.9.2016 г.

Общински план за развитие на община Стралджа за периода 2014-2020г.

7.9.2016 г.

Културен календар

7.9.2016 г.

Годишна програмата за развитие на Читалищната дейност в община Стралджа за 2016 г.

7.9.2016 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2017 г.

7.9.2016 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2016 г.

7.9.2016 г.