20-то заседание на ОбС – Стралджа

На 29 април 2021г. от 10,00ч. Председателят на ОбС – Стралджа инж. Иван Митев свиква 20-то заседание на съветниците. То ще се проведе в заседателната зала на ОбС , а дневният ред е от 15 точки. В началото Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи добавяне на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи и преместване на съществуващи обекти от една функция в друга. Димчо Стойков, председател на ПК по бюджет и финанси, е вносител на докладна записка относно разходите за командировки на кмета на общината и на председателя на ОбС за първото тримесечие на годината. На вниманието на съветниците ще бъде изменение на Решение № 203, протокол № 17 от 25.02.2021г. касаещо промяна на ОУП. Очаква се вземане на решение за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както и за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

В дневния ред са включени докладни записки за ликвидиране на съсобственост, продажба на незастроени дворни места, промяна предназначението на общински имот. Г-н Киров ще предложи приемане на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в общината 2021-2022г. и Годишен план за изпълнение на същата стратегия за 2021г. Общинските съветници ще се запознаят с Отчет по изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2020г. и 2021г. Предстои обсъждане на отчети за дейността и изразходените средства от спортните клубове и Туристическо дружество „Кале“, финансирани от бюджет 2020г. Очаква се вземане на решение по предложението на кмета за поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на РБългария за извършване на окончателно плащане проекти „Реконструкция и ремонт на СУ“П.Кр.Яворов“, „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“ и „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница“.