18 – то заседание на ОбС Стралджа – с интернет връзка

Председателят на ОбС инж.Иван Митев свиква 18-то заседание на съветниците на 25 март 2021г. от 10,00ч. Във връзка с извънредната епидемична обстановка ОбС ще заседава от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка.

Като първа точка от дневния ред Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи приемане на бюджетна прогноза на местните дейности за периода 2022 – 2024 г. В хода на заседанието ще бъдат обсъдени отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за изминалата 2020г., отчет за изпълнение дейностите заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от нея – Общинска програма за управление на отпадъците, отчетен доклад за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014 – 2020г., отчет по изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2020г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

Г-н Киров ще поиска съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти по уличната мрежа в общината. Очаква се съветниците да предоставят позиция и мандат на кмета за становище и гласуване в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ямбол. В дневния ред има докладни записки относно отдаване под наем чрез публичен търг на два кабинета в СУ“П.Яворов“, ликвидиране на съсобственост чрез продажба , одобряване на Годишен план за дървесина от общински горски територии за 2021г., изменение на Наредба 23 за отпускане на стипендии на студенти от общината.

Предстои вземане на решение относно размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в общината, както и даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването , поддръжката и експлоатацията на два язовира – публична общинска собственост съответно в землищата на Джинот и Палаузово, и др.