ОбС СТРАЛДЖА ЩЕ ОБСЪЖДА БЮДЖЕТ 2021

На 25 февруари от 10,00ч. Иван Митев, председател на ОбС Стралджа, свиква в Заседателната зала 17-то заседание на съветниците. Като начало Атанас Киров, кмет на общината, ще представи бюджета за 2021г. с индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2023г. на общината.
Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно освобождаване от заплащане на дължимата такса „тротоарно право“ лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, за периода на действие на ограничителните мерки.
Съгласно дневния ред по трета точка предстои обсъждане провеждането на процедура по избор на изпълнителя за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусните линии от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на община Стралджа.
Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, е вносител на докладна записка относно сключване на Споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ и необходимостта от двустранно сътрудничество при изпълнение на дейности за обект „Пътен възел Воденичане“ на АМ „Тракия“.