ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС
Актуализация на бюджет 2019, приемане на План-сметка за дейност „Чистота “ за 2020г., избор на временна комисия за проверка документи на кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд Ямбол както и откриване на нова процедура за избор на съдебните заседатели – това са само част от темите, които ще бъдат на вниманието на общинските съветници в Стралджа на последното за годината заседание. Председателят инж.Иван Митев изпрати покана до съветниците за 20 декември от 10,00ч., а постоянните комисии ще заседават на 17 декември. В дневния ред са включени и докладни записки относно обезщетение със земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от Общински поземлен фонд, отпускане на стипендия на основание Наредба № 23 на ОбС, приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Стралджа 2019-2020г. Предстои избор на временна комисия за изменение и допълнение Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общината, както и приемане план за дейността на ОбС за календарната 2020г.с календарен график за провеждане на заседанията.Съветниците ще вземат решение за определяне на свои представители в Общото събрание на НСОРБ и в Областния съвет за развитие.