НАСРОЧЕНО Е ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

На 14 ноември от 10,00 ч. в Стралджа ще се проведе второто заседание на ОбС. Според дневния ред, определен от председателя инж.Иван Митев, като начало съветниците ще изберат състава на Постоянните комисии към ОбС. Председателят на ОбС инж.Митев е вносител и на следващите три докладни записки за: създаване на постоянна комисия за противодействие и за отнемане на незаконно придобито имущество, за определяне размер на основна месечна заплата на кмета на общината, за определяне възнаграждения на председателя на ОбС и на общинските съветници. Атанас Киров, кмет на община Стралджа, ще направи предложение за размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в общината както и проект за структурата на общината. На вниманието на съветниците ще бъде докладна записка относно добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2019г. от външни източници и собствени средства на второстепенни разпоредители. Г-н Киров ще докладва относно издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ“Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ УЧИЛИЩЕ“Реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за предучилищното и училищно образование“, както и СПОРТ“Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. Иван Иванов , за кмет на общината, ще внесе докладна записка относно промяна на капацитета на социалната услуга „ЦСРИ“ Стралджа от 38 на 40 потребители, считано от 01.91.2020г., промяна в капацитета на социалната услуга ЦОП от 15 на 20 потребители , определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба 23 За отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. Съветниците ще вземат решение за определяне размера на стипендията. На обсъждане ще бъде подложено предложението за утвърждаване промяна в маршрутното разписание на автобусната линия Стралджа – Воденичане- Палаузово – Недялско- Богорово- Първенец- Правдино- Войника – Тамарино – Саранско – Каменец и обратно, част от общинска транспортна схема. В дневния ред присъстват и докладни записки относно продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг – два броя леки автомобили, предоставяне на общински полски пътища за включване в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2019-2020г., относно предоставяне за възмездно ползване под наем на общински имот в с.Войника и др.Инж.Митев ще предложи избор и на зам.председател на ОбС.