НА ВТОРИ ЮНИ – СИРЕНЕН ВОЙ В ПАМЕТ НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с отбелязване на 2 юни, Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България,чиято памет се почита с вой на сирени, съгласно „План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно- оповестителната система на област Ямбол“ със своя заповед от 27.05.2019г. кмета на общината нарежда тренировката по задействане на сиренно-оповестителната система на община Стралджа на 2.06.2019г. от 11,40ч. до 12,30ч. да се проведе съгласно утвърдения План. Сигналите ще бъдат предадени по Автоматизираната система за оповестяване на Главна дирекция ПБЗН – МВР, Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност и телефонните канали от обществената електронна съобщителна мрежа на БТК АД в интервала от 11,55ч. до 12,07ч. на 2.06.2019г. Задействането на сиренно-оповестителната система да се извърши от 12,00ч. до 12,02ч.- прекъснат вой „Въздушна опасност“. В заповедта се напомня, че кметове и км.наместници по места имат задължението да уведомят населението за тренировката, за да не се допускат стресови ситуации. За организираното протичане на тренировките е назначена оперативна група с ръководител Иван Иванов, зам.кмет на общината. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан Иванов, зам. кмет на общината.