ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

На 9 май от 11 ч. в Стралджа ще се открие строителна площадка на три общински пътя на територията на община Стралджа по ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“
Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 28/07/2/0/00453 от 22.11.2017г.
С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на следните пътни отсечки:
– Път JAM2057 /III-707 Воденичане – Палаузово/ – Иречеково от км 0+007,71 до км 4+307,80
– Път JAM1052 /І-7, Петолъчката – Ямбол/ – Зимница – Чарда – Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00
– Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа – Атолово/ – Маленово от км 0+000.00 до км 4+640
Обща дължина на рехабилитираните пътни участъци – 13, 05409 км.
Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. Или 7 030 603 лв. с ДДС.
Срок за изпълнение: 36 месеца