47-мо заседание на ОбС

НА ВНИМАНИЕТО ГОДИШНИ ОТЧЕТИ, ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

На 26.04.2023 г.
от 10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“, Стралджа ще се проведе априлското заседание на съветниците със следният
проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно годишен
отчет на Кмета на община Стралджа за изпълнение на „Програма за управление на община
Стралджа за мандат 2019-2023г.“ за 2022г.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
одобряване на Годишен доклад за наблюдението през 2022г.на План за интегрирано
развитие на община Стралджа 2021г.-2027г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на отчети за дейността и изразходените средства от спортните клубове и
туристическо дружество „Кале“, намиращи се на територията на община Стралджа,
финансирани от бюджет 2022г.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в
изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022г. и
изразходваните от бюджета средства през 2022г.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на:
1. Отчет по изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Стралджа през 2022г.
2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за
2023г.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на:
1. Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Стралджа 2023-2024.
2. Годишен план за изпълнение на общинска Стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Стралджа за 2023г.
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно
ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 40/3710 кв.м. ид.части от Незастроен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” No12, тел.04761/64-60, факс:64-04
e-mail:obshtina@straldzha.bg
урегулиран поземлен имот – УПИ I-395,399,400, кв.31, целия с площ от 3710 кв.м. по
плана на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол.
9. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост в незастроен УПИ I-414, кв.50 по регулационния план на гр.
Стралджа, обл. Ямбол, чрез продажба на общинска част от собствения урегулиран имот.
10. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно проект
за изменение на Наредба No5 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги.
11. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по Бюджет и
финанси, относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на община
Стралджа и Председателя на Общински съвет – Стралджа за периода от 01.01.2023г. до
31.03.2023г.
12. Разглеждане Заповед NoАК-11-00003-12.04.2023г. на Областен управител на
Област Ямбол относно връщане за ново обсъждане на Решение No509 от Протокол
No46/29.09.2023г. на ОбС гр. Стралджа.
13. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа,
относно преразглеждане на върнато за ново обсъждане Решение No 509 от Протокол
No46/29.03.2023г. съгласно Заповед NoАК-11-00003-12.04.2023г. на Областен управител на област Ямбол