46-то заседание на ОбС Стралджа

НА ВНИМАНИЕТО – БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2024-2026Г.
На 29 март 2023г. от 10,00ч. в заседателна зала“ Велчо Тончев“ ще се проведе 46-то заседание на ОбС -Стралджа. Председателят инж.Иван Митев вече е изпратил поканата с дневния ред до съветниците. Като първа точка предстои приемането на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024-2026г. Гроздан Иванов, за кмет на община Стралджа, ще предложи приемане на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. както и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари-декември 2022г. Очаква се съветниците да дадат съгласието си за кандидатстване на общината пред Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила“. По това време на годината се приема Отчет по изпълнение на дейностите от Общинска програма за закрила на детето както и новата такава за 2023г. Съветниците ще обсъдят предложение за одобряване на инвестиция за 2023г. направена от ВиК ЕООД Ямбол. Ще гласуват и промяна в предназначението и обявяване на имот от частна в общинска собственост. Председателят на ОбС инж.Митев ще направи предложение за избор на съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд Ямбол. Ще бъде поискана подкрепа за кандидатстване на общината с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения “ Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване ,култура и спорт“. По т.11 съветниците ще гласуват предоставяне на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016“.