БЮДЖЕТ 2019 НА ВНИМАНИЕТО НА ОбС – СТРАЛДЖА
В първото за годината заседание на ОбС – Стралджа, планирано за 31 януари, ще се обсъжда предложението на кмета Атанас Киров за бюджет 2019 индикативен годишен разчет за сметките от ЕС и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021г. На вниманието на съветниците ще бъдат Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през новата година, Общински план за младежта, Годишна програма за развитие на читалищната дейност с Културен календар за 2019г., Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета за 2018г., отчет за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнение решенията за периода юли – декември 2018, отчет на МКБППМН. Кметът на общината Атанас Киров ще направи предложение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци както и за определяне размера на основните месечни заплати на кметове и км.наместници. Предстои одобряване на количествата неотсечена дървесина от общински горски територии на общината за 2017 и 2018г. Съветниците ще вземат решение за ползването на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. Живко Ангелов, председател на ОбС, ще предложи график за провеждане заседанията на ОбС и на ПК през 2019г.