Пътен възел Стралджа-Воденичане

НЕОБХОДИМ И ПОЛЕЗЕН
Като общински обект от първостепенно значение ще бъде включен обект „Изграждане на пътен възел Стралджа-Воденичане на км. 298+600, АМ“Тракия“ в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. Такова е единодушното решение на общинските съветници в Стралджа. Във връзка със същия обект на октомврийското си заседание те упълномощиха кмета да извърши всички действия пред компетентните органи за отчуждаване на имоти в землището на с.-Воденичане.
ОбС даде съгласието си общината да кандидатства за финансиране на проектно предложение „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Стралджа“ по ПРСР 2014-2020г. Съветниците гласуваха в подкрепа предложението на кмета за промяна в поименния списък за капиталовите разходи. Става дума за увеличение на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ – 15 000лв са осигурени за обект „Реконструкция и рехабилитация на мост в с.Палаузово. Във връзка с обслужване гражданите на Стралджа ОбС даде съгласието си и за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10г. на АСП върху общински имот частна общинска собственост за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“.