36-то заседание на ОбС Стралджа

С РЕШЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
На своето 36-то заседание, което е планирано за 2 октомври 2018г., съветниците ще определят стипендиантите по Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от Община Стралджа. Уточняването на лицата с право на такива стипендии става по критерии и с предложение на Експертно-консултативна комисия , назначена със заповед на кмета на общината. Основната цел : насърчаване на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението, завръщане в родното място, подпомагане развитието му чрез квалифицирани млади специалисти.
В началото на заседанието председателят Живко Ангелов ще предложи изменения и допълнения към Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Ще последва определяне на Постоянна комисия за разглеждане исканията на гражданите за отпускане на еднократни финансови помощи. Компенсирани промени между показатели на капиталови разходи , както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет, ще предложи Атанас Киров, кмет на общината. Негово е и предложението за допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., което е във връзка с обявяване на обект от първостепенно значение „Изграждане на пътен възел Стралджа – Воденичане на км. 298+600, АМ“Тракия“.
В дневния ред на 36-то заседание е включено и допълнение на Приложение № 1 – Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права , за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Очаква се още съветниците да вземат решения за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири – публична общинска собственост, за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10г. върху общински имот – частна общинска собственост в полза на АСП, за предоставяне на пасище – мера от общински поземлен фонд във връзка с държавна концесия за добив на строителни материали в землището на с.Иречеково и др.