35-то заседание на ОбС

ОБСЪЖДАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА
Според дневния ред на заседанието , планирано от председателя на ОбС Живко Ангелов за 5 септември 2018г., на първо място предстои да бъде обсъдена информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2018г. и сметките за средствата от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация. Вносител на докладната записка е Атанас Киров, кмет на общината. Веднага след това на вниманието на съветниците ще бъде бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. Г-н Киров ще направи предложение за добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2018г. На заседанието предстои да се вземе решение относно промяна местоположението на Център за обществена подкрепа Стралджа както и за определяне размера на дневния оклад на детските градини на територията на общината. Д-р Дора Йовчева , председател на ПК по социални дейности, ще предложи приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общината. Г-н Киров ще предложи учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ“Стралджа 2016“ върху част от едноетажна масивна сграда в Стралджа. В дневния ред е и докладна записка относно запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ“Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР.
Заседанията на постоянните комисии са планирани за 31 август.

Сподели във Фейсбук…
Share on Facebook

Facebook