31 заседание на ОбС- Стралджа

ОБСЪЖДАТ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
По време на 31-то си заседание, което ще се проведе на 30 април , съветниците от Стралджа ще обърнат сериозно внимание на социалните услуги в общината. Три от общо 19 точки в дневния ред са посветени на тази тема. Кметът Атанас Киров е вносител на отчет по изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги на общината, като веднага след това ще предложи приемане на новия Годишен план за 2018 и за 2019г. Очаква се на заседанието да бъде утвърдена промяна в капацитета на социалната услуга „ЦСРИ“ от 35 на 40 потребители, считано от 1 януари 2019г.
Предстои изслушване и на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за миналата година, както и Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и учениците от общината за периода май 2018-април 2019г. На вниманието на ОбС ще бъде и предложението за приемане на дарение от Сдружение Туристическо дружество „Кале“ сградата на х.“Люляк“ заедно със санитарен възел, преместваеми бунгала, беседки и др.в изградената инфраструктура. В дневния ред е включено и предложение за утвърждаване на междуселищна автобусна линия по маршрут Стралджа-Лозенец-Стралджа. На заседанието предстои да бъдат изслушани отчети за изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и изразходвания бюджет за 2017г. от читалищата на общината, както и обсъждане и приемане на отчети за дейността и изразходените средства от лицензираните клубове финансирани от бюджет 2017г. В хода на заседанието ОбС ще се запознае с финансов отчет за дейността на в.“Стралджански вести“,2017г. Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири – публична общинска собственост.
Материалите предстои да бъдат разгледани на заседания на постоянните комисии на 26 април.