30-то заседание на ОбС Стралджа

ОБСЪЖДАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
На 30-то заседание на ОбС –Стралджа, което е насрочено за 29 март, кметът на общината Атанас Киров ще запознае съветниците с Годишния доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на общината 2014-2020г. за 2017г. Веднага след това предстои приемане Отчет за изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2017г. и Общинската програма за 2018г. Г-н Киров е вносител и на Отчет за изпълнение дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделна част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците през 2017г. Съветниците ще изслушат Информация за административно-наказателната дейност през миналата година. Предстои определяне на конкретни специалности и броя на стипендиите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. В дневния ред са включени още докладни записки относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост в с.Леярово, относно промяна стойността на обект „Изграждане на котелно помещение и отоплителна инсталация в ОУ – Войника, относно изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и Приложение 1 към нея за промяна на началните базисни цени за отдаване под наем на общинските язовири.
В хода на заседанието г-н Киров ще внесе и докладна записка относно използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг на закритото депо за неопасни отпадъци на общината, докладна записка относно промяна на основна месечна заплата на кметове на кметства и докладна записка за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани за лечение и лекарства по решение на ОбС.
Заседанията на постоянните комисии са насрочени за 27 март.