26-то заседание на ОбС – Стралджа

 

НА ВНИМАНИЕТО НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На онлайн заседанието, планирано за 28 октомври т.г., Атанас Киров, кмет на община Стралджа, ще запознае съветниците с две нови проектни предложения на общината: по програма“Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и по програма „ Опазване на околната среда и климатични промени“. Очаква се решение за предоставяне общинските имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2021-2022г. Г-н Киров ще поиска съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на общината на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016“. Според дневния ред ОбС ще обсъжда още добавяне на нов обект в поименния списък на капиталовите разходи, промяна в субсидиите на футболните клубове , ликвидиране на съсобственост чрез продажба, учредяване на ограничено вещно право на строеж върху общински имот и др.