ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

 

На 29 декември от 10,00ч. в пенсионерски клуб Стралджа  председателят на ОбС  инж. Иван Митев свиква последното за годината заседание на ОбС. То ще се проведе при   следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно добавяне
на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през
2022г. в местните дейности.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ
– Стралджа 2016г“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
дофинансиране на държавна дейност 389 Други дейности по образованието от местни
приходи.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
определяне на Съвет по въпросите на социалните услуги.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.No ТСУИЕ – 2603 / 22.11.2022 год. от Васил Георгиев Василев, като
наследник на Георги Василев Василев и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на
Община Стралджа
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии на
община Стралджа за 2023г..
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2023 г..
8. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа,
относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа, за календарната
2023 година.
9. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа,
относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет –
Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2023 година..
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.