Част от детските градини в общината отварят на 1 юни

На 1 юни 2020г. отварят следните детските градини в община Стралджа- ДГ „Здравец”- гр. Стралджа и филиал с. Лозенец, ДГ „М. Рубенова”- гр. Стралджа.
Датата е уточнена на проведена днес работна среща между ръковдството на община Стралджа и директорите на детски градини.
Отварянето на детските градини ще става при спазване на строг контрол и хигиенни мерки. Температурата на всяко дете ще се мери на входа на учебното заведение с термометър, осигурени ще бъдат медицински специалисти, които ще извършват сутрешния филтър. За педагогическия и непедагогическия персонал ще бъдат осигурени всички необходими предпазни средства и дезинфектанти. Родителите ще подписват декларации, с които ще декларират, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина при така възникналата ситуация, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. Детските градини ще работят само с деца, записани за учебната 2019/2020 година.