Февруарско заседание на ОбС

С проект по ПУДООС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ

    На февруарското си заседание общинските съветници гласуваха единодушно предложението на кмета на общината Атанас Киров за предприемане действия по подготовката и кандидатстването на общината пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Воденичане – ІІ етап“. Целта е чрез този проект общината да продължи започнатата подмяна на водопровода в селото, финансиран по ПРСР 2007-2013г., който приключи през 2015г. Новият проект предвижда реконструкция на 10 087 м. водопровод с което ще завърши и цялостното изграждане на водопроводната мрежа на селото. Проектът отговаря на една от основните приоритетни области  по Плана за развитие на Община Стралджа за периода 2014-2020г.