Февруарско заседание на ОбС Стралджа

НА ВНИМАНИЕТО – ОТЧЕТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ

На 23.02.2023 г.
от 10:00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, инж. Иван Митев, председател на ОбС, свиква 45-то заседание на ОбС със следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно одобряване на капиталов списък на община
Стралджа за 2023г. с разпределение на целева субсидия за капиталови разходи от
общински приходи и преходни остатъци през 2023г.
2. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно учредяване право на ползване и изразяване на
предварително съгласие за промяна на предназначението на общински имот с НТП-
пасище, мера с идентификатор 69660.295.56 по КК и КР на гр. Стралджа с цел
разщиряване на животновъдна ферма.
3. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в
Общинската програма за опазване на околната среда през 2022г.
4. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно отчет за изпълнение на Общинската програма за
управление на отпадъците през 2022г.
5. Разглеждане Заповед No АК-11-00002 от 09.02.2023 г. на Областен управител на
област Ямбол относно връщане за ново обсъждане на Решение No 481, Протокол No
44/26.01.2013г.
6. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно преразглеждане на върнато за ново обсъждане
Решение No481 от Протокол No44/26.01.23г., съгласно Заповед NoАК-11-00002-09.02.2023г.
на Областен управител на Област Ямбол.
7. Докладна записка от Гроздан Иванов – за кмет на община Стралджа, съгласно
Заповед No З-104/02.02.2023г., относно даване на съгласие за отпускане на 50 000 /петдесет
хиляди / лева от бюджета на Община Стралджа, за подпомагане сдруженията на
собствениците за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност