С решение на ОбС

ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ТАКСА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕТСКА ЯСЛА
От 15 август влeзе в сила решението на ОбС за освобождаване от такса ползването на детска ясла. На последното си заседание съветниците единодушно подкрепиха предложението на кмета Атанас Киров за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за ползване на детска ясла. Решението се отнася и за деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90 на сто, посещаващи полудневни групи или детски градини. Решението регламентира още семействата с две или три деца , които посещават едно или две детски заведения, таксата да се заплаща с 50 на сто намаление за второто и всяко следващо дете.
Мотивите за направената промяна в Наредба № 5 се определят от значителното намаляване броя на децата ползващи детска ясла. Безспорно освобождаването от такса е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината. Заключението на финансистите е, че приходите от такси ще намалеят в рамките на 5 000 до 7 000 лв., но за сметка на това яслените групи ще бъдат запазени, родителите ще бъдат спокойни за така необходимата услуга по грижа на децата им в най-ранна възраст. Решението на ОбС за отмяна на таксата е поредна крачка на общинското ръководство в грижа за децата и младите семейства.