С решение на ОбС

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – С НОВ ДОМ
От 1 октомври 2018г. Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ – Стралджа ще се настани в сградата на ул.“Хемус“ № 67 Стралджа, в която общината реализира Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0-7 години“, решиха съветниците на своето септемврийско заседание. С тази промяна общината гарантира изпълнение на стандартните изисквания по Методиката за условията и начина на предоставяне на социалните услуги. Решението осигурява провеждането на основните дейности, свързани с предоставяне на услугите. На новото място ЦОП ще разполага със зала за групова работа с деца и семейства, зала за индивидуална работа, санитарно помещение, работен офис, складово помещение и др. Освен всичко това ще се опази и съхрани създадената по проекта много добра материална база, която предлага необходимите помещения за изпълнение целите и функциите на услугите в ЦОП. Местонахождението позволява добра комуникация с квартала, населяван от маргинализираните групи в града, които заемат по-голямата част от капацитета на Центъра. Обзавеждането на помещенията е в съответствие с целите на услугата, има изградена и достъпна архитектурна среда.
ЦОП Стралджа функционира от 2010г. и е с капацитет 15 потребители. Услугите, които предоставя са:
– превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение
– превенция на отпадането от училище
– превенция на агресията сред подрастващите
– семейно консултиране и подкрепа
– превенция на насилието.
По време на заседанието стана ясно, че работата по проекта „С отговорност и грижа за децата от 0-7 години“ ще продължи, но според г-н Киров няма да има пречки за съвместяването на двете дейности.