Съобщение за свикване на общо събрание на населението на град Стралджа

На основание чл.57, ал.1, т.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Заповед № З-531/17.07.2023г. свиквам общо събрание на населението на град Стралджа на 03.08.2023г./четвъртък/ от 18.00часа в салона на НЧ“Просвета 1892″ – гр. Стралджа при следния дневен ред:

1. Обсъждане искане на „ Ел-Дан Инвест” ЕООД  за даване на разрешение от  ОбС – гр. Стралджа за изготвяне на специализиран ПУП, касаещ концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – глини, във връзка с техния добив от находище „Конак Тарла“, общ. Стралджа, обл. Ямбол и искане, с което да се отреди „За кариера за добив на строителни материали – глина“

АТАНАС КИРОВ  /п/

Кмет на Община Стралджа

Дата на обявяване: 17.07.2023г.