Стимулиране на студенти от община Стралджа

ОбС ОПРЕДЕЛИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ФИНАНСИРАНЕ
След одобрение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа сега съветниците взеха решение за определяне на конкретните специалности и броя на стипендиантите по тях за които ще се отпускат стипендии от бюджета на общината. На базата на мотивирани доклади от ресорни ръководители в общината относно необходимостта от кадри, кметът Атанас Киров направи предложението ОбС да утвърди специалностите педагогика, социални дейности и икономика, за всяка от които да се отпуснат стипендии на по един кандидат. Заедно с тях за финансиране се допускат и технически специалности, необходими за общината.
Наредба № 23 бе приета с пълно единодушие през 2017г. с оглед задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри в общината. Основната цел е насърчаване на учащите се за постигане по-високи резултати в обучението им, завръщане в родното място, подпомагане развитието на родния край чрез квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета на района.