Статут на народния събор „Мараш пее – 2018“

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65
e-mail:straldjainf@yahoo.com

С Т А Т У Т НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

„МАРАШ ПЕЕ 2018” – 13 МАЙ 2018 Г.

Организатор на ТСНТ „Мараш пее 2018” e Община Стралджа
Целите на събора са:

• съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
• стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
• осъществяване приемственост между поколенията.

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
12 май
20.00 ч. – Официално откриване – площад „Демокрация” в централната част
на гр. Стралджа

13 май
10.00 ч. – Начало на конкурсната програма – площад „Демокрация”
в централната част на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :
В Събора на народно творчество „Мараш пее¢ 2018”, могат да участват любителски и професионални танцови колективи разпределени в три възрастови групи:

Първа група – до 14 г.

Втора група – от 14г. до 25 г.

Трета група – над 25 г.

Конкурсната програма включва :

Раздел І-ви – любителски танцови колективи
• Любителски танцови колективи за автентичен фолклор – с времетраене на програмата до 10 м.
• Любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок – програма от сценично разработени танци с времетраене до 15 м.

Раздел ІІ-ри – професионални танцови колективи

• Професионални ансамбли – с компактна музикално – танцова программа – времетраене до 20м.

Заявките да се изпращат на адрес:
8680 – гр. Стралджа
бул. „Хемус” 12
За ТСНТ „Мараш пее – 2018”

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес, но не по-късно от 08.05.2018г
Регистрацията на участниците и запознаването на ръководителите с реда за явяване се извършва веднага след пристигането им на Събора.

НАГРАДЕН ФОНД – 2 000лв. :
• Всички танцови колективи получават Грамота за участие;
• Награда на Кмета на Община Стралджа – г-н Атанас Киров ;
• Специална награда;
• Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи.

Пътните и дневните са за сметка на институциите, които представят колективите и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761 / 64 – 67; 64 – 68
факс: 64 – 65

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО „МАРАШ ПЕЕ-2018”

ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

„МАРАШ ПЕЕ¢ 2018” – 13 МАЙ 2018 Г.

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е
Наименование на колектива …………………………………………………………………………………..

към: …………………………………………………………………………………………………………
/ институция която представлява /

Област: ……………………….. Община: …………………………..
гр. / с. …………………… ул. …………………….№ …….. тел. № ……………………
Худ. ръководител: ……………………………………… ЕГН………………..………….
/трите имена/
Брой на участниците : …………………
На какъв носител е музикалния съпровод : ……………………………………………
Най – млад участник …………………………………………………. години – .………
Най-възрастен участник ……………..……………………………….. години – ……..

Колективът ще се представи в подраздел:
– за автентичен фолклор – €
– за обработен фолклор – €
– професионален ансамбъл – €

Възрастова група на участниците:
Първа – до 14 г. – €
Втора – от 14 до 25 г. – €
Трета – над 25 г. – €
Сборен – €

Репертоар на танцовият колектив

1. …………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………….

Общо времетраене на изявата …………

РЪКОВОДИТЕЛ : ………………………………… /подпис/ …………..

Непопълнилите акуратно Заявката не се допускат до участие.