След заседанието на ОбС

УТВЪРДЕНА Е ПОСЛЕДНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА
Увеличението на приходите в края на годината стана причина на вниманието на ОбС да бъде предложена последната за 2018г. актуализация на уточнения бюджет. В своето обяснение кметът Атанас Киров даде яснота за оползотворяване на средствата. По капиталовия списък приоритетно е финансиране основния ремонт на улица „Цар Борис“ в Зимница, изграждане покрива на читалището в Каменец, ремонт водопровод Иречеково, актуализация на проекта за отводняване Воденичане и др.
Последва гласуването при което „да“ на предложението казаха 10 от общо 17-те общински съветници. Всички следващи докладни записки бяха утвърдени единодушно и почти без коментар. С гласувания дългосрочен общински дълг общината ще може да сключи договор за доставка на два автомобила за звено „Общинска охрана“ и още един сметосъбиращ автомобил за обслужване на организирана общинска система за сметосъбиране и сметоизвозване. Без разногласия бяха утвърдени правилниците за вътрешния ред в хижа „Люляк“ и ИПЦ/Информационно-посетителски център/ „Инджови извори“ с.Войника заедно с допълнение в Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Съветниците утвърдиха окончателния проект на Общ устройствен план и Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС.