Противопожарно

ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА И НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ
Във връзка с осигуряване пожарна безопасност при експлоатация на различните видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации в обектите и населените места на територията на община Стралджа по време на есенно-зимния сезон кметът на общината Атанас Киров издаде заповед с която нарежда да се проведат инструктивни съвещания с кметове и км.наместници. От своя страна както те така и ръководители на фирми, директори на училища и детски градини имат задължението да определят вида, броя и отговорниците по места за отоплителни уреди и да изградят комисии, които да извършат проверка на техническата изправност и пожарната обезопасеност на отоплителните уреди, коминни тела и ел.инсталации. Задължителен е и инструктажът по пожарна безопасност с целия личен състав на обектите. В заповедта се подчертава, че контейнерите за сметосъбиране трябва да се поставят най-малко на 10м. от сгради, паркинги за автомобили и други пожароопасни обекти. Особено внимание да се обърне върху изхвърлянето на негасена сгур от печките с твърдо гориво.. Стриктно да се спазва изискването за изключване на ел.напрежение след приключване на работното време в складове, търговски, производствени и др. пожароопасни обекти. Да се организират групи за гасене на пожари в населените места и обекти.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на гл.инспектор Стоян Тенев, началник на РС ПБЗН Стралджа