Проекто бюджет 2023г. община Стралджа

Кметът на община Стралджа, г-н Атанас Киров на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, поканва на 24.08.2023 год. от 14.00 часа в залата на пенсионерски клуб в гр. Стралджа , жители от населените места в общината; общински съветници; представители на читалища, младежки, спортни и др.организации,кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, социални заведения за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2023година.

АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа

Материали за публично обсъждане на проекто бюджет 2023г. община Стралджа

покана
прил.1 ПРИХОДИ 2023
прил.3.1. държавни дейн. 2023 РАЗХОДИ
прил. 3.2 местни дейн. -2023РАЗХОДИ