Провеждането на функционални тестове

Във връзка с приемане на дейностите по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020г., по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в страната, в т.ч. и област Ямбол, е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействие.
Провеждането на функционални тестове ще се състои на 17.11.2023г. за времето от 11:00ч. до 11:30ч., чрез задействане на сирените на територията на област Ямбол, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.