Преустановяване на движението на всички МПС и ППС

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с провеждането на Традиционния събор на народното творчество „Мараш пее ¢2023” на 13 и 14.05.2023 год. в гр. Стралджа, за осигуряване безопасността на движението и недопускане на произшествия с участници и гости,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се въведе следната временна организация на пътното движение в град Стралджа, както следва
Преустановяване на движението на всички МПС и ППС за периода от 13.00 часа на 13.05.2023г./събота/ до 17.00 часа на 14.05.2023г./неделя/ по улици, както следва:
– ул. „Г. Станчев в участъка от кръстовище с ул. „Свобода” до кръстовище с
ул. „Ал. Стамболийски”;
– ул. „Хемус“ /в участъка от площад „Демокрация“/ до ул. „П. Берон“.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РУ-Стралджа, РДПБЗН-Стралджа, ФСМП-Стралджа, заинтересованите лица и да се публикува в Официалния сайт на община Стралджа.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Гроздан Иванов- зам. -кмет на община Стралджа.

АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ:
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Съгласно Заповед №З-328/03.05.2023г.