По Програма на ЕС

ПРЕДСТОИ РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/ или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица- план 2016 БЧК Ямбол започва поетапно раздаване на хранителни продукти. Всеки правоимащ ще получи хранителен пакет, който съдържа общо 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти, както следва: леща, рибна консерва, грах стерилизиран, лютеница, доматено пюре, бисквити, мед.
Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:
• лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон
2015/2016г.;
• майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
• лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи
клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
• лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
• лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
• Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни
добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
• Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на
чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
За община Стралджа общия брой на правоимащите лица е 1236.
Раздаването за Стралджа ще се извърши в периода 10 април – 4 май от служители и доброволци на БЧК в обособения пункт като всеки правоимащ, включен в списъците, ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.