По заповед на кмета

ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НЕ СА БЕЗОПАСНИ!
Със своя заповед кметът на общината Атанас Киров забрани използването на откритите канали, изкопи, реките, езерата, язовирите, и микроязовирите и други водни площи за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на община Стралджа. Наложително е повишено вниманието на открития басейн в семеен комплекс „Св.Никола“ в Тамарино, водните площи в местността „Блатото“, микроязовирите в общината, общо 51 на брой, както и реките Мараш и Дермен дере, р.Касаплийска край Лозенец и с.Атолово, р.Мочурица край Маленово, Палаузово, Воденичане, Джинот, Чарда, р.Люлинска, приток на Бунарска река край Правдино, Първенец, Войника и Александрово.
Кметовете и км.наместници всяка година създават организация за минимално обезопасяване на общинските водни площи и реките като поставят лесно забележими знаци „Къпането забранено!“, които не бива да се подценяват. Те упражняват постоянен контрол по изпълнение заповедта на кмета, изискват от концесионерите, наемателите, ползвателите или други собственици на водни площи да вземат мерки по обезопасяването, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност. Съгласно заповедта организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, ползвани от деца и ученици, да се провежда от директорите на учебните заведения при условия и по ред, определени от министъра на образованието и науката и от министъра на здравеопазването.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан Иванов, зам.кмет на общината.