По заповед на кмета

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ
С цел превенция появяването и разпространението на инфлуенца/ птичи грип/ по птиците в Община Стралджа кметът Атанас Киров издаде заповед № З-817/26.11.2018г. за прилагане мерки за ветеринарно – медицински контрол, които са насочени към собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство“. Съгласно заповедта не бива да се допуска излизането на птици извън помещенията за отглеждане, да не се допуска контакт между отделните видове домашни птици, както и контакт с диви птици. Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите домашни птици от кокошия вид. Фуражът, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения. Собствениците на птицевъдните обекти тип „лично стопанство“ да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
Заповедта е сведена до знанието на съответните длъжностни лица. Контролът по изпълнението й се поема лично от кмета на общината.